Księgowość i finanse w Comarch ERP XL

Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych.

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzonych ręcznie lub przy użyciu kreatora,
 • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont ze względu na fakt różnych kryteriów,
 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarce danego rodzaju,
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań. Zapisy w nich podlegają weryfikacji na koniec mogę być też modyfikowane,
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań – ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów w rezultacie automatycznie dokonujące dekretacji,
 • Mechanizm księgowań okresowych – odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itd.,
 • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Automatyczne sporządzanie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.
Księgowość i finanse w ERP XL

Monitoring kosztów

 • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4,5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach poprzez definiowalne wymiary analityczne,
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

VAT pod kontrolą! - Księgowość i finanse w Comarch ERP XL

 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT,
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT,
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
 • Możliwość wprowadzania faktur VAT w sposób uproszczony, ponieważ można wprowadzać faktury bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

Szeroka paleta form płatności

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
 • Można wykorzystać dowolną ilość form płatności na koniec przypisując dla do każdej z nich odpowiedni rejestr kasowo-bankowy,
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Współpraca z bankowością elektroniczną ze względu na fakt możliwości wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

Zarządzanie płynnością finansową

 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia lub być może jako rozrachunki,
 • Można częściowo rozliczyć należności czy zobowiązania,
 • Elastyczne wystawianie kompensat – ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów,
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej bez wątpienia dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.

Wielowalutowość

 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Naliczanie różnic kursowych, ponieważ po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) ze względu na fakt kontroli prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.

Uwzględnienie specyfik produktów finansowych

 • Obsługa leasingu podobnie jak leasingu walutowego,
 • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

Środki trwałe - Księgowość i finanse w Comarch ERP XL

 • Ewidencja majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturą drzewa,
 • Sprawna ewidencji wyposażenia,
 • Czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • Możliwość określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego, m.in.: osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce, gdzie znajduje się środek,
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosowanych dokumentów, np. przyjęcie składnika majątku trwałego, zwiększenie lub zmniejszenie wartości, likwidacja składnika majątku trwałego, amortyzacja, zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • Rejestracja umów leasingowych, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych,
 • Bieżąca kontrola harmonogramu spłat rat leasingowych.
Księgowość i finanse w ERP XL

Amortyzacja składników majątku trwałego

 • Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wskazanych przez użytkownika,
 • Uniezależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
 • Możliwość dwutorowej amortyzacji środków trwałych: ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF),
 • Ujęcie podatkowe,
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • Wygodne przygotowanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowych i rzeczywistych.

Dynamiczne raportowanie

 • Łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych ważnym aspektem jest możliwość określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.

Zoptymalizuj swoją firmę!

Zapraszamy na darmową prezentację produktów Comarch ERP XL. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 12 260 44 50 lub mailowo.

Zainteresowanych ułatwieniami w prowadzeniu firmy.
Zapraszamy do naszego sklepu!