Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że firma ELTE-S sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8a,  30-415 w Krakowie  przetwarza informacje

  • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
  • pozyskanych w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych (podstawowe źródło) prowadzonych od 15 lat
  • pozyskanych w wyniku wieloletniej współpracy w zakresie oferowanych usług IT
  • tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ELTE-S sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wadowickiej 8a,  30-415 w Krakowie

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Wadowicka 8a, 30-415  Kraków lub email: administrator@elte-s.com

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3) Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 7 poniżej.

5) Państwa  dane osobowe będą przez ELTE-S sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: administrator@elte-s.com
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wadowicka 8a, 30-415  Kraków

7) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Zasady Polityki Cookies

Niniejszy regulamin określa zasady polityki cookies:

Serwis zbiera automatycznie informacje przy pomocy plików cookies. Brak zmiany ustawień w przeglądarce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka), są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu ELTE-S sp. z o.o. z siedzibą  przy  ul. Wadowickiej 8a, 30-415 w Krakowie. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) dopasowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki pozwalają na rozpoznanie z jakiego urządzenia korzysta użytkownik i umożliwiają dostosowanie wyglądu strony do typu urządzenia;

b) tworzenie statystyk, które pozwalają na lepsze zrozumienie sposobu korzystania przez użytkowników ze strony i dzięki temu – pozwalają na ulepszenie jej struktury i zawartości.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Nota prawna

Niniejsza Polityka plików cookies została utworzona w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489) oraz jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Polityka została zaktualizowana w celu zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego przepisy zaczną być stosowane z dniem 25 maja 2018 roku.

Polityka uwzględnia także tekst projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej).