Procedura reklamacji na usługi doradczo-szkoleniowe realizowane w ELTE-S sp. z o.o.

 1. Reklamację dotyczące szkolenia lub usługi doradczej  należy składać do 7 dni od wykonania usługi, pocztą elektroniczną na adres mailowy office@elte-s.com lub na piśmie na adres siedziby firmy.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę szkolenia lub usługi, datę rozpoczęcia i zakończenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
 3. Reklamacji podlega:
  – niewykonanie usługi doradczej lub szkoleniowej w ustalonym terminie,
  – częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałej z winy usługodawcy
  – niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej lub doradczej
 4. Po złożeniu reklamacji firma ELTE-S sp. z o.o. ma 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, telefonicznie lub listownie) uczestnika szkolenia lub podmiotu składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji.
 5. W przypadku uznania roszczeń uczestnika lub podmiotu, firma ELTE-S sp. z o.o. zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia lub usunięcia wady usługi doradczej, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.
 6. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej lub doradczej pokrywa uczestnik szkolenia lub podmiot składający reklamację.