Wybrane aspekty zarządzania w branży produkcyjnej

Zarządzanie produkcją to niezwykle szerokie pojęcie, na które składa się planowanie, porządkowanie, kierowanie i kontrolowanie. Zagadnienie to jest na tyle złożone i skomplikowane, że wiele zakładów wykorzystuje specjalistyczne systemy informatyczne w celu digitalizacji procesów i wsparcia każdego z wymienionych obszarów.

Informatyka w produkcji

Do planowania produkcji wykorzystuje się systemy typu APS (ang. Advanced Planning & Scheduling). Systemy te pozwalają na szczegółowe projektowanie i optymalizowanie produkcji oraz uwzględniają wiele możliwych scenariuszy. Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), odpowiadają natomiast za obszar porządkowania. Często wspierane są one przez satelickie rozwiązania przemysłu 4.0, takie jak systemy obiegu dokumentów, systemy kontroli jakości produkcji czy zarządzania magazynami. Z kolei systemy typu SCADA odpowiadają za obszar wykonawczy procesu produkcyjnego. Dają one możliwość podglądu na żywo wszystkich kluczowych parametrów oraz sterowania poszczególnymi maszynami i urządzeniami.

Systemy controlligowe pozwalają na weryfikację efektów działań, kontrolę kosztów i jakości, pomiar efektywności produkcji oraz monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności.

Koncepcja KAIZEN a LEAN w biznesie

Ze względu na wysokie koszty pracy i energii, wysokie ceny i niską dostępność składników produkcji niezwykle ważne jest optymalne wykorzystanie posiadanych środków oraz minimalizacja strat. Przydatna może okazać się tutaj koncepcja lean manufacturing, która to skupia się w dostarczaniu jakościowych produktów z zachowaniem możliwie niskich kosztów. Ponadto ogranicza marnotrawstwo oraz eliminuje nadwyżki zapasów, które generują niepotrzebne koszty.

Z kolei Kaizen to idea, która polega na ciągłym doskonaleniu poprzez stopniowe usprawnianie wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Jest to nadal aktualna metoda wśród stale doskonalących się przedsiębiorstw.

Jakość kluczem do sukcesu

Zadbanie o jakość na każdym etapie powstawania produktu jest kwestią decydującą o sukcesie danej firmy. W celu zorganizowanego zarządzania jakością zaproponowano metodę Six Sigma:

  • Definiowanie – opis, nakreślenie wad procesu oraz przewidywany stan docelowy
  • Pomiar – dokładne, liczbowe oraz opisowe określenie stanu procesu, jego rozwój oraz odchylenia
  • Analiza –zidentyfikowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości, zbadanie związków przyczynowo skutkowych
  • Udoskonalenie –wyeliminowanie zidentyfikowanych problemów i redukcji odchyleń, które wypływają na wyniki
  • Kontrola – ciągły monitoring procesu

Proces zarządzania jakością wymaga zatem ciągłego kolekcjonowania danych, ich analizy oraz  wizualizacji wyników. Do tego celu niezbędne są systemy informatyczne, które pozwalają na integrację danych z wielu źródeł i minimalizację błędów, jak również odpowiednie przedstawienie wyników. 

Jesteśmy firmą istniejąca od 30 lat wdrażającą produkcję w ERP XL. Coraz częściej integrujemy systemy EPR XL z BaseLinkerem, aby realizować sprzedaż do klienta B2B i B2C drogą elektroniczną. Do integracji wykorzystujemy nasz autorski integrator.  

Comments for this post are closed.