Comarch ERP OPTIMA Płace i kadry

Obsługa działu kadrowo – płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi. 
Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik,  co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS, a integracja z systemem e-Deklaracje pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US. 

Moduł Płace i Kadry w Comarch ERP OPTIMA umożliwia:

 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków (zobacz film) i akordów
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci (zobacz biuletyn)
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania
 • naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 
 • prowadzenie akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-teczki (zobacz film)
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności
 • odnotowanie przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią
 • tworzenie struktury podległościowej, ułatwiającej zarządzanie kadrami w Comarch ERP OPTIMA oraz w aplikacji.  
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych
 • kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę
 • kontrolę limitu dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego
 • generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3 z automatycznym ustalaniem okresu dla składników miesięcznych i  okresowych
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika
 • kontrolę limitu dni w roku dla zasiłku opiekuńczego (zobacz film)
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
 • zablokowanie edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy 
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0
 • odnotowanie indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych (zobacz film) oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • wygenerowanie deklaracji RUD zarówno w formie pliku xml i wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku (pojedynczego dla wskazanego pracownika lub seryjnego dla zaznaczonych pracowników (zobacz film)
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców 
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, 
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,

To Klient decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus. 

Moduł Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje:

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (film)
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych;
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych (zobacz film)
 • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów
 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych (zobacz film)
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
 • generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty
 • odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP

Comarch ERP OPTIMA Płace i Kadry można zintegrować również z:

 • Systemem Comarch ERP XL,
 • Systemem Comarch ERP Altum,
 • Aplikacjami mobilnymi: Comarch HRM oraz Comarch Mobile Zarządzanie,
 • Aplikacją Comarch PPK pozwalającą na kompleksową obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zapraszamy na darmową prezentację Comarch ERP Optima. Skontaktuj się z nami!
Telefonicznie 
12 260 44 50 lub mailowo.

Jeśli interesuje Państwa oferta na dodatek Płace i Kadry zapraszamy do naszego sklepu.