...

BaseLinker do Comarch ERP XL- Pobieranie dokumentów z BaseLinker do Comarch ERP XL

Konfiguracje ustawia się w panelu: Dodawanie zamówień/faktur.

Zamówienia domyślnie dodają się jako dokumenty ZS. Przy pobraniu dokumentu zakłada się nowy kontrahent w Comarch ERP XL dla klientów typu “Podmiot gospodarczy” (jeśli już istnieje to odnajdywany jest kontrahent po numerze NIP lub adresie email lub numerze telefonu). Dla klientów typu “Osoba fizyczna” opcjonalnie może się zakładać nowa karta kontrahenta.

Na dokumencie ZS w pole U Kontrahenta dodawany jest nr zamówienia z BaseLinkera.

 1. Status zamówień do pobrania BaseLinker– lista statusów, które zostały zdefiniowane BaseLinker -> Zamówienia -> Statusy Zamówień. Należy ustawić odpowiedni status odpowiedzialny za ściągnięcie zamówień z BaseLinker do XL-a. Ważne pobierają się tylko zamówienia potwierdzone
 2. Status zamówień po pobraniu z BaseLinker status na jaki ma zmienić się zamówienie w BaseLinker, które zostało pobrane do Comarch ERP XL.
 3. Zmiana statusu BaseLinker po pobraniu – jeśli parametr nie jest zaznaczony, to po pobraniu do Comarch ERP XL zamówienia w BaseLinker nie zmieni się jego status. Jeśli zaznaczony to status zmieni się na wskazany w polu “Status zamówień po pobraniu z BL”.
 4. Dodatkowe statusy do pobierania zamówień – Po zaznaczeniu pojawi się nowa zakładka “Statusy Zamówień”, na której jest możliwość mapowania kilku początkowych i kilku końcowych statusów pobierania zamówień:
 5. Tworzenie dokumentu końcowego zamiast ZS– importuje zamówienia (domyślnie jako Faktury Sprzedaży, ale jest też opcja zmapowania innego dokumentu w zakładce dokumenty) bezpośrednio do Comarch ERP XL. Domyślnie odznaczenie tej opcji powoduje przenoszenie zamówień jako Zamówienia Sprzedaży.
 6. Narzuć stawki Vat z BaseLinker – stawki Vat z Baselinker, jakie występują na zamówieniu zostają narzucone przy generowaniu dokumentu w Comarch ERP XL, mimo zdefiniowanych innych stawek Vat w XL na poszczególne towary.
 7. Dodaj numer ZS do pola dodatkowego 1 w BaseLinkerze – po pomyślnym pobraniu zamówienia program dodaje do BaseLinkera do pierwszego pola dodatkowego numer pełny zamówienia, które zostało utworzone w XL-u i jest powiązane z tym zamówieniem w Baselinkerze np. “ZS-123/22/PL”
 8. Kontrola duplikatów – kontroluje, czy dokument zostały już pobrane do systemu Comarch ERP XL i nie pozwala dodać go jeszcze raz. Jest wyszukiwany dokument z Nr zamówienia równym pobieranemu numerowi zamówienia z BaseLinker. Pod uwagę nie są brane dokumenty anulowane w Comarch ERP XL.
 9. Dodaj brakujące towary do XL-a – przed pobraniem zamówień sprawdza je wszystkie i w przypadku, gdy na zamówieniu występuję towar, który nie istnieje w XL-u to tworzy kartę towaru z podstawowymi danymi (nazwa kod-SKU, EAN, bez zdjęć)
 10. Brakujące towary jako usługa – Towar utworzony przez integrator będzie typu „usługa”
 11. Dokument w buforze – dodaje dokument ZS / FS do EPR XL w buforze.
 12. Wyślij EAN zamówienia do pola dodatkowego – po wygenerowaniu zamówienia w XL program wyśle do zamówienia w BaseLinker do wskazanego w okienku obok pola dodatkowego typu TEXT numer będący kodem EAN dodanego zamówienia, kod ten może potem zostać wydrukowany i użyty przez skaner do otwierania zamówień w XL-u
 13. Numer “U kontrahenta” to numer zewnętrzny sklepu – pole na zamówieniu “U kontrahenta” (domyślnie numer id zamówienia w Baselinkerze) używane przez integrator do identyfikacji zamówień zostaje uzupełnione numerem zewnętrznym ze sklepu (nie każde źródło w Baselinkerze dostarcza taki numer oraz pomiędzy różnym sklepami może się powtarzać PO STRONIE KLIENTA JEST ZADBANIE ABY BYŁ UNIKALNY)
 14. Numer “U kontrahenta” to numer z pola dodatkowego- pole na zamówieniu “U kontrahenta” (domyślnie numer id zamówienia w Baselinkerze) używane przez integrator do identyfikacji zamówień zostaje uzupełnione numerem z wybranego w okienku obok pola dodatkowego typu TEXT (PO STRONIE KLIENTA JEST ZADBANIE ABY BYŁ UNIKALNY)
 15. Generuj KP do zamówień – generuje dokument KP o wartości płatności na zamówieniu w Baselinkerze
  DZIAŁA JEDYNIE DLA ZAMÓWIEŃ WYLICZANYCH OD BRUTTO
 16. Kasa – Wskazanie kasy do dokumentu KP
 17. Operacja – Wskazanie operacji do dokumentu KP
 18. Incoterms – Wskazanie z jakim Incoterms będą dodawane zamówienia (przy braku wskazania jest to EXW)
 19. URL zamówienia to B_{id} – na zamówienie do pola URL dodaje wpis pod postacią B_{id zamówienia w BaseLinker}
 1. Szukanie towarów tylko SKU = KOD – zaznaczenie parametru powoduje odnajdywanie w Comarch ERP XL towaru tylko gdy kod towaru jest równy SKU z BaseLinker.
 2. Szukanie towarów tylko SKU = EAN – zaznaczenie parametru powoduje odnajdywanie w Comarch ERP XL towaru tylko gdy kod EAN towaru jest równy SKU z BaseLinker.
 3. Szukanie towarów tylko EAN = EAN – zaznaczenie parametru powoduje odnajdywanie w Comarch ERP XL towaru tylko gdy kod EAN w XL-u jest równy kodowi EAN w BaseLinkerze

 

 1. Twórz dokumenty z bieżącą datą – dodaje dokumenty z bieżącymi datami.
 2. Data wystawienia = data potwierdzenia – Data wystawienia dokumentu w Comarch ERP XL ZS i FS jest równa dacie potwierdzenia zamówienia w BaseLinker.
 3. Data wystawienia = data w statusie – Data wystawienia dokumentu w Comarch ERP XL ZS i FS jest równa dacie ostatniego zmienionego statusu w BaseLinker.
 4. Data wystawienia = data płatności – Data wystawienia dokumentu w Comarch ERP XL ZS i FS jest równa dacie płatności na zamówieniu BaseLinker, tylko w przypadku, gdy występuje taka data w historii płatności BaseLinker.
 5. Data sprzedaży = data złożenia – Data sprzedaży na dokumencie FS jest równa dacie złożenia zamówienia w BaseLinker.
 6. Data sprzedaży = data w statusie – Data sprzedaży na dokumencie FS jest równa dacie ostatniego zmienionego statusu w BaseLinker.
 7. Data sprzedaży = data płatności – Data sprzedaży dokumentu w Comarch ERP XL FS jest równa dacie płatności na zamówieniu BaseLinker, tylko w przypadku, gdy występuje taka data w historii płatności BaseLinker.
 8. Indywidualny termin rezerwacji zamówienia – funkcja pozwala ustalić ilość dni rezerwacji zamówienia liczonej od daty wystawienia dokumentu.
 9. Kontrola stanów mag pod ZS – zaznaczenie parametru uruchamia kontrolę stanów w Comarch ERP XL. Jeśli na zamówieniu jest ilość większa niż dostępna w Comarch ERP XL. Zamówienie zostanie przeniesione do statusu wskazanego w polu “Status zamówienia z brakami na ZS”.
 10. Dodaj Dokument – Dodaje dokument do Comarch ERP XL pomimo braku na towarze.
 11. Nie kontroluj towarów złożonych – przy kontroli nie jest brane pod uwagę pokrycie na Towary Złożone
 12. Status zamówienia z brakami na ZS – status w baselinkerze do jakiego przenoszone jest zamówienie gdy wystąpią braki
 13. Cecha zamówienia z brakami – jeżeli zamówienie z brakami ma się dodać możemy wybrać cechę jaka wpadnie dla zmaówienei z brakami
 1. Przenoś błędne zamówienia do statusu w BaseLinker – W przypadku, gdy na zamówieniu pojawi się błąd nie zostaje dodane do XL-a a przeniesione w BaseLinkera do statusu “Status zamówienia z błędem”
 2. Status zamówienia z Błędem ZS – Status, do którego trafią zamówienia z błędem.
 3. Cecha zamówienia z błędem – Gdy zamówienie się doda, ale wystąpił na nim jakiś błąd możemy ustawić cechę, która wpada na to zamówienie.
 4. Status zamówień z Błędem FS – Status, do którego trafią zamówienia z błędem faktury.
 5. Status zamówień z Błędem WZ – Status, do którego trafią zamówienia z błędem WZ.
 6. Połącz dokumenty magazynowe z FS – gdy istnieją do zamówienia / WZ dokumenty magazynowe wykonane ręcznie, wtedy program bierze je pod uwagę przy generowaniu faktur.
 7. Generuj WZ ze względu na status – Gdy jest zaznaczony generuje WZ dla zamówień w statusie “Status zamówień w BL generuj WZ”.
 8. Status zamówień BL generuj WZ – Status, z którego zostanie wygenerowany dokument WZ.
 9. Status zamówień BL po wygenerowaniu WZ – Status, do którego trafia zamówienia po wygenerowaniu WZ.
 10. Kontrola stanów magazynowych dla WZ – włącza opcje kontroli czy stan sprzedażowy na magazynie przypisanym do dokumentów pozwala na wygenerowanie WZ.
 11. Status zamówienia z brakami na WZ – Status, do którego wpadnie zamówienie z brakami przy generowaniu WZ
 12. Dodaj dokument – Dodaje dokument pomimo braku stanów dla WZ i dodaje notkę do opisu o braku.
 13. Nie kontroluj towarów złożonych – Nie kontroluje stanu dla WZ w przypadku, gdy towar jest złożony

 1. Dokumenty w buforze – dodaje dokument Faktura Sprzedaży FS do spisu FS jako dokument w buforze, czyli dokument niezapisany, do edycji w Comarch ERP XL.
 2. Paragon dla osoby fizycznej – zaznaczenie parametru powoduje wystawienie dokumentu Paragonu zamiast standardowo faktury sprzedaży dla osoby fizycznej
 3. Faktury eksportowe do bufora – W przypadku, gdy dodajemy dokumenty jako potwierdzone możemy faktury eksportowe wgrywać ciągle jako buforowe (zielone)
 4. Przenieś opis z zamówienia na fakturę – Przenosi opis stworzony na zamówieniu do dokumentu faktury
 5. Nie wysyłaj PDF FS do Baselinker – zaznaczenie parametru wyłącza wysyłanie dokumentów PDF do Baselinkera.
 6. Usuwaj pliki PDF po przeniesieniu – zaznaczenie parametru powoduje usuwanie plików PDF po ich wysłaniu do BaseLinker. Pliki tworzą się w ścieżce “Ścieżka do folderu z fakturami z XL”
 7. Dodaj FS z data zamówienia – zaznaczenie parametru zmienia datę dokumentu na datę zamówienia.
 8. Spinacz do paragonu – po wygenerowaniu paragonu generuje do niego od razu dokument RA program wtedy automatycznie potwierdzi PA
 9. Dodaj wydruk FS do pola dodatkowego – wysyła PDF z faktura oprócz regularnego pola dodatkowo do wskazanego pola dodatkowego typu FILE
 10. Status zamówień z BL do pobrania faktury – status zamówienia z BaseLinker, który decyduje o wygenerowaniu dokumentu FS /PA do ZS
 11. Status zamówień w BL po dodaniu faktury – status zamówienia w BaseLinker który zostanie nadany po wygenerowaniu FS w Comarch ERP XL
 12. Ścieżka do folderu z fakturami z XL: – ścieżka, w której będą tworzone pliki PDF z FS lub PA
 13. Rejestr dla faktur w XL-u – wybór rejestru VAT dla FS NIE WYBIERAĆ JAK ZDEFINIOWANY DOMYŚLNY
 14. Generuj faktury zaliczkowe – Generuje faktury zaliczkowe według statusów wybranych poniżej
 15. Status do pobrania faktur zaliczkowych – Status wskazujący na wygenerowania faktury zaliczkowej do zamówienia
 16. Status po pobraniu faktur zaliczkowych – Status ustawiany po pomyślnym dodaniu faktury zaliczkowej do zamówienia
 17. Rozliczaj KP fakturami zaliczkowymi – Rozlicza KP po wygenerowaniu faktury zaliczkowej

 1. Wyślij FS/PA z zamówieniem o statusie – opcja pozwala wysłać ponowne wydruki do wcześniej pobranych dokumentów w Comarch ERP XL na podstawie zdefiniowanego statusu (pole obok) w Baselinker bez konieczności ponownego generowania całego dokumentu w Comarch ERP XL opcja przydatna w przypadku zmiany danych na fakturze, gdzie wymagana jest aktualizacja wydruku.
 2. Zmiana statusu po wgraniu wydruku – po wgraniu wydruku dla zamówienia zmienia status zamówienia na wskazany w polu obok
 3. Nie drukuj faktur w buforze – nie wykonuje wydruków dla faktur, które pozostają w buforze
 4. Anulowanie/usuwanie zamówień Comarch ERP XL na podstawie statusu BaseLinker – aktywuje funkcje usuwania dokumentów nie zatwierdzonych (będących w buforze) w Xl-u na podstawie statusu zamówienia w Baselinker lub anulowanie już zatwierdzonych dokumentów w Comarch ERP XL.
 5. Zatwierdź dokumenty w buforze do anulowania – opcja pozwala wcześniej zatwierdzić dokumenty w buforze a następnie je anulować w systemie Comarch ERP XL.
 6. Status zamówienia do usunięcia – tu możemy ustawić odpowiedni status zamówienia w Baselinker na podstawie którego możemy usunąć lub anulować dokumenty w Comarch ERP XL.
 7. Status po usunięciu zamówienia – tu możemy ustawić odpowiedni status zamówienia w Baselinker jaki pojawi się w Baselinker na konkretnym zamówieniu po wykonanej operacji anulowania lub usuwania zamówienia w Comarch ERP XL
 8. Cecha po anulowaniu zamówienia – cecha ustawiana na zamówienie które zostało anulowane

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.