...

 1. Dodanie towarów z zewnętrznej bazy produktowej – umożliwia przy pobieraniu zamówienia z BaseLinker do ERP optima pobranie brakujących towarów z Sales Manager. (stosowane, gdy baza towarowa przekracza 300 000 produktów) Możemy odpłatnie dorobić pobieranie z innego źródła.
 2. SQL connection string zewnętrzna baza produktowa – Pełen connection string do bazy Sales Manager
 3. Opt id atr model – Id atrybutu model w bazie Sales Manager
 4. Opt id atr typ towaru- Id atrybutu model w bazie Sales Manager
 5. Dodawanie wariantów produktów – w przypadku dodawania produktów z Optima do Baselinker, można określić produkty z jednym atrybutem definiującym model produktu o wspólnej wartości. W takim przypadku integrator przy dodawaniu produktów, potraktuje je jako warianty produktowe i utworzy jeden produkt z wszystkimi wariantami o danej wartości atrybutu jako produkt z wariantami w magazynie Baselinker.
 6. Dodatkowy atrybut dla nazwy wariantu – ustawia dodatkowy atrybut z towaru Optima z którego będzie odczytywana wartość dla nazwy wariantu. Jest to opcja dodatkowa. W przypadku braku takiego atrybutu lub pustej wartości zostanie dodana standardowa nazwa towaru optima do nazwy wariantu.
 7. Aktualizuj lokalizacje towarów Optima –Baselinker – w przypadku prawidłowo ustawionej lokalizacji w danym atrybucie na towarze, można zrobić aktualizacje lokalizacji tych wartości w magazynach Baselinker (Wzór prawidłowej wartości w atrybucie jest w FAQ 33. Jak dodać wartości lokalizacji wszystkich produktów z Optima do Baselinker?). W tym przypadku należy wskazać Atrybut produktu Optima – gdzie przypisujemy atrybut odpowiedzialny za wartości lokalizacji w Optima. Następnie przycisk Aktualizuj – pobiera wszystkie towary z Optima z wybranym atrybutem i aktualizuje wartości lokalizacji w BaseLinker. Do poprawnego działania, wcześniej musi być zrobiona funkcja Łączenie kart towarowych Optima-Baselinker.
 8. Dodanie towarów do dodatkowej bazy – Zaznaczenie parametru umożliwia dodanie towarów do dodatkowej bazy ERP Optimy. Parametr wykorzystywany przy sprzedaży produktów przez firmę matkę i córkę lub podmioty powiązane.
 9. Logowanie – panel z danymi do logowania do 2 bazy ERP Optimy

 

 1. Zaawansowana obsługa towarów – zaznaczenie parametru uruchamia przesyłanie danych do BaseLinkera z zakładki e-sklep.
 2. Zaawansowana obsługa atrybutów – – zaznaczenie parametru uruchamia przesyłanie atrybutów do kategorii.
 3. Aktualizuj wagę i EAN podczas łączenia towarów – funkcja aktualizuje wagę i kod EAN produktów w magazynie BaseLinker. Wysyłane są wszystkie wartości niezależnie od zmian wprowadzonych w optimie, dlatego funkcja może znacznie wydłużyć proces aktualizacji.
 4. Aktualizuj wymiary w BaseLinker podczas łączenia towarów – aktualizuje wymiary produktów w magazynie BaseLinker. Wysyłane są wszystkie wartości niezależnie od zmian wprowadzonych w optimie, dlatego funkcja może znacznie wydłużyć proces aktualizacji.
 5. Tylko eksport towarów z parametrem “Udostępniaj w cenniku zewnętrznym” – do BaseLinkera będą wysyłane towary tylko z zaznaczonym parametrem “Udostępniaj w cenniku zewnętrznym”.
 6. Migracja towarów – Umożliwia przepisanie istniejących powiązań między towarami z integratora firmy OrderSoft.
 7. Kontrola duplikatów przy eksporcie – w przypadku wysyłania towarów z Optima -> Baselinker następuje dodatkowa kontrola kontrola czy produkt o danym kodzie Optima nie występuje już w magazynie Baselinker (sprawdzanie wartości sku). Jeżeli występuje to nie dodaje go do magazynu BaseLinker.
 8. Dodaj wagę gabarytową – funkcja dodaje wagę produktu jako wagę gabarytową wyliczaną ze wzoru: długość x szerokość x wysokość / przelicznik [kg]. Przelicznik jest to wartość podawana w konfiguracji, natomiast wymiary musza być uzupełnione na karcie towaru optima. W przypadku wyniku równego 0, brana będzie pod uwagę zwykła waga produktu.
 9. Aktualizuj lokalizacje towarów Optima -> Baselinker – funkcja pozwala na przypisanie konkretnej wartości atrybutu, w której znajduje się lokalizacja danego produktu w magazynie do wskazanego magazynu w BaseLinker. Wartości pojawiają się na karcie produktu BaseLinker w Lista produktów-> produkty-> wskazany produkt -> sprzedaż i magazyn. Integrator aktualizuje istniejące produkty które są wcześniej powiązane funkcją “Łączenie kart towarowych” i na tej podstawie aktualizuje lokalizacje z wskazanych atrybutów w Optima. Przypisane lokalizacje można również anulować, wybierająca funkcje “Wyczyść”. Atrybut produktu Optima- wybieramy atrybut towaru, który jest odpowiedzialny za wartości lokalizacji, magazyn BaseLinker – wybieramy magazyn BaseLinker do którego ma być przypisana wartość lokalizacji, dodaj – dodaje mapowanie do tabeli, usuń – usuwa mapowanie z tabeli, aktualizuj – aktualizuje lokalizacje w BaseLinker na karcie produktu, Wyczyść – usuwa wartości lokalizacji z odpowiednich pól na karcie produktu BaseLinker. Mapowanie jest aktywne również przy dodawaniu produktów z Optima do Baselinker.

Wysyłanie towarów Baselinker – Optima

 1. Pobieraj tylko nowe towary – w przypadku dodawania nowych produktów do Baselinker, można znacząco skrócić proces pobierania wszystkich produktów z BaseLinker, ograniczając się do pobrania od numeru ostatniej strony z produktami, zapamiętanej z poprzedniego cyklu dodawania produktów. Z Baselinker pobierany jest pakiet do 1000 produktów na stronę. W odpowiednim polu pojawia się numer ostatniej pobranej strony (numer jest pomniejszony o 1 dla celów logiki poprawnej biznesowej), pole to można dodatkowo edytować. W przypadku aktywnej funkcji produkty zostaną pobrane od strony z zapamiętanym numerem.
 2. Rozdzielaj ilości ze względu na zestaw z nazwy produktu – w przypadku, gdy w optima mamy jeden produkt z danym kodem, a w BaseLinker mamy kilka produktów z tym samym kodem które wprowadzane są jako wielokrotność podstawowego produktu poprzez dodanie do nazwy przedrostka 2x, 4x lub 6x, możemy rozdzielać ilości i cenę sprzedaży ze względu na zestaw. Np. W Optima mamy towar o nazwie “panel” w ilości 100szt i cenie 100 zł a w BaseLinker jest towar “panel”, “2x panel”, “4x panel” o tym samym kodzie co kod w optima. Aktualizacja ilości będzie następująca: panel – 100szt cena 100 zł; 2x panel – 50szt cena 200zł, 4x panel – 25szt cena 400zł. Funkcja rozdziela również ilości z zestawów w sytuacji, gdy pobieramy zamówienie do optima. Np. Zamówienie to “4x panel” – 1szt to w optima zaktualizuje się bazowy kod towaru “panel” w ilości 4 szt.

Aktualizacja produktów Optima – Baselinker

Funkcja pozwala użytkownikowi wybrać które cechy produktu mają być aktualizowane w BaseLinker podczas wywołania funkcji “Aktualizacja towarów Optima Baselinker”.  Żeby aktualizacja doszła do skutku musi być aktywną choć jedna opcja.

W przypadku aktualizacji poł dodatkowych utworzonych dla produktów w BaseLinker przez użytkownika, należy najpierw przypisać odpowiednie atrybuty na produktach w Optima, następnie powiązać je w mapowaniu w zakładce Atrybuty -> Atrybuty towaru. Podobnie trzeba postąpić przy aktualizacji parametrów.

 

Przy aktualizacji lokalizacji, należy najpierw przypisać odpowiednie atrybuty na produktach w Optima, następnie powiązać je w mapowaniu w zakładce Atrybuty -> Atrybuty towaru. Następnie te same atrybuty z optima należy powiązać z magazynem BaseLinker na który ma dodać się wartość lokalizacji z konkretnego atrybutu, dodajemy to w zakładce Towary -> Aktualizuj lokalizacje towarów Optima –Baselinker.

 

Żeby zaktualizować kategorie należy wcześniej odpowiednio je zmapować w zakładce Kategorie.

 

Przy aktualizacji parametrów produktów w BaseLinker należy mieć zmapowane odpowiednie atrybuty produktu w Optima i w polu Baselinker atrybuty towaru, wpisać ręcznie nazwę atrybutu jaka ma pojawiać się w BaseLinker.

 

Usuń produkty w Baselinker – istnieje możliwość usunięcia produktów w BaseLinker, na podstawie przypisanego atrybutu produktu w Optima. W tym celu produkty optima muszą być zmapowane funkcją Łączenie towarów Optima <>Baselinker. Po wskazaniu odpowiedniego atrybutu oraz jego wartości, pobierana są wszystkie produkty z Optima zawierające dany atrybut. Następnie na podstawie mapowania produkty są usuwane z magazynu Baselinker i potem z tabeli mapowania produktów.

 

Aktualizacja Producent/Marka – tu następuje aktualizacja pola Producent w BaseLinker, z pola Producent lub Marka które znajduje się ma karcie towaru Optima. Należy wybrać tylko jedna wartość, która ma się aktualizować.

 

Aktualizacja nazwa, opis, kategoria z E-sklep – przy aktualizacja produktów Optima –Baselinker pobierane są tylko nazwy, opisy i kategorie jakie są zdefiniowane w wskazanym e-sklep optima.

 

Przy eksporcie towaru kod = nr katalogowy – przy wysyłaniu nowych produktów do BaseLinker kod sku produktu zastępowany jest numerem katalogowym optima (Jeżeli istnieje, w przeciwnym przypadku zostaje kod sku).

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.