...

Zakładka umożliwia skonfigurowania parametrów dodawania kontrahentów oraz przypisanie odpowiedniego kontrahenta ze względu na źródło zamówienia.

 1. Nie zakładaj kart kontrahenta dla osób fizycznych- opcja pozwala na niezakładanie nowych kartotek dla osób fizycznych w przypadku nowych zamówień w Optima. Pozwala to na przypisanie jednego kontrahenta np.: “!NIEOKREŚLONY!” w Optimie do którego będzie odnosić się każde zamówienie osoby fizycznej.
 2. Grupa nowego kontrahenta – jest to grupa, do której będą dodawani kontrahenci w ERP Optima.
 3. Osoba fizyczna podlega procedurze OSS- W przypadku zamówień z innych krajów dla osób fizycznych jest wymagana dodatkowo procedura VAT OSS, procedura rozliczania podatku VAT osób fizycznych z UE.
 4. Kontrahent PL nip bez kodu ISO PL – zaznaczenie parametru powoduje, że na dokumencie nie jest dodawany ISO kod kraju dla kontrahentów polskich.
 5. Nadpisz formę płatności z BaseLinker na kontrahencie w Optima – wymusza nadpisanie domyślnej formy płatności na kontrahencie zdefiniowanym w Optima.
 6. Nie dodawaj numeru NIP do odbiorcy – funkcja nie dodaje numeru nip do zamówienia jaki pojawia się w zakładce Kontrahent -> Odbiorca.
 7. Wyszukaj dodatkowo kontrahentów nieaktywnych – wyszukuje kontrahentów do utworzenia dokumentów, którzy mają status nieaktywny w optima.
 8. Login dodaj w pole FAX – w ERP Optima Login będzie dodawany w pole FAX na karcie kontrahenta
 9. Szukaj kontrahenta dodatkowo po Login i Nr telefonu – kontrahent w ERP Optima typu osoba fizyczna (nie posiada nip) będzie szukany poza standardowym polem adres email dodatkowo po polach Nr telefonu i Login (pole FAX w ERP Optima)
 10. Twórz karty na tego samego kontrahenta jak różny kraj – jeżeli w systemie Optima istnieje już kontrahent o danym nipie ale kraj nabywcy jest inny na zamówieniu Baselinker, to funkcja pozwala na stworzenie nowej karty kontrahenta na dane podane w zamówieniu.
 11. Jeden kontrahent – Kod kontrahenta – Pozwala to na przypisanie jednego kontrahenta np. !NIEOKREŚLONY!” w Optimie do którego będzie odnosić się każde zamówienie osoby fizycznej.
 12. Jeden kontrahent dla wszystkich dokumentów – w sytuacji wypełnienia pola Kod Kontrahenta, funkcja pozwala na dodanie wskazanego kontrahenta na wszystkie zamówienia z baselinker.
 13. Kontrahent bez nip akronim imię i nazwisko – w przypadku tworzenia karty towarowej z kontrahentem bez numery nip, zamiast kolejnego numeru systemowego w kodzie kontrahenta, tworzony jest kod składający się z imienia i nazwiska.
 14. Osoby fizyczne szukaj po numerze telefonu – zamiast standardowego wyszukania kontrahenta po email, wyszukanie następuje po numerze telefonu.
 15. Nie dodawaj adresy jeżeli kontrahent już istnieje – funkcja nie aktualizuje adresu kontrahenta jeżeli była już utworzona kartoteka kontrahenta w systemie optima. Opcja dostępną dla systemów ERP XL.
 16. Adres dostawy taki sam jak nabywcy – w przypadku różnych adresów nabywcy i dostawcy na zamówieniu, funkcja pozwala na dodania takiego samego adresu nabywcy do odbiorcy dla dokumentu końcowego FS/PA.
 17. Dodatkowo kontrahent jako dostawca – w przypadku zakładania nowej karty kontrahenta, domyślnie kontrahent jest uzupełniany jako odbiorca. Funkcja pozwala na dodatkowe oznaczenie kontrahenta jako dostawca.
 18. Dane z dostawy jako dane nabywcy gdy pusty adres faktury – dodaje dane do faktury z adresu dostawy, w sytuacji gdy dane do faktury w zamówieniu baselinker są puste.
 19. Mapuj operatorów gdy zakładane karty kontrahenta – Funkcja jest aktywna w przypadku nie aktywnej funkcji “Nie zakładaj kart kontrahenta dla osób fizycznych”. W takim przypadku można dodatkowo przypisać pojedynczego operatora ze względu na źródło zamówienia do wystawianych dokumentów w Optima (pole Zatwierdził na spisie dokumentów). Jeżeli zamówienie będzie z innego źródła zamówień, niż wskazane w mapowaniu to zostanie przypisany operator wskazany w polu Operator na zakładce Ogólne. Funkcja dodaje operatorów w przypadku wystawiania dokumentów RO lub przy włączonej funkcji “Stwórz dokument końcowy zamiast RO”.
 20. Nie dodawaj kontrahenta jak nie istnieje – standardowo integrator jeżeli nie znajdzie kontrahenta o wskazanych parametrach to założy nową kartotekę kontrahenta. Ta funkcja wyłącza taką możliwość i z chwilą jak nie będzie takiego kontrahenta to zamówienie przejdzie do statusu błąd, jeżeli taka funkcja jest ustawiona w konfiguracji.
 21. Narzuć stawki Vat z mapowania serii dokumentu – po przypisaniu stawek vat ze względu na pole dodatkowe i serie dokumentu w zakładce Seria i symbol, funkcja aktywuje działanie takiej logiki. Wcześniej należy odpowiednio przypisać stawki VAT jak jest to opisane w zakładce Seria i Symbol.
 22. Akronim z auto numeracji dla kontrahentów z NIP – standardowo dodaje się akronim (kod kontrahenta) jako numer nip, jeżeli jest dodawany kontrahent jako firma. Funkcja pozwala na przypisanie kodu do kontrahenta wygenerowanego z autonomizacji zamiast numeru NIP.

Mapowanie kontrahentów do Optimy – umożliwia przypisanie na stałe kontrahenta ze względu na źródło. WAŻNE – aby były zmapowane wszystkie dostępne źródła występujące na zamówieniach. Standardowo mapowanie działa tak:

Dla klientów bez NIP dodawany jest kontrahent wskazany w mapowaniu jeżeli pochodzi z danego źródła zamówienia baselinker. Jego dane adresowe są potem nadpisywane na dokumentach sprzedaży. W sytuacji gdy nie odnajdzie się taki kontrahent w mapowaniu to zostanie nadany domyślny kontrahent (jeżeli funkcja jest aktywna, w przeciwnym przypadku będzie błąd optima)

Dla zamówień z NIP mapowanie nie jest brane pod uwagę i kontrahent zostanie dodany na dane adresowe z baselinker, lub wyszukany po nip z bazy danych.

 1. Kontrahent Optima – nazwa wspólnego kontrahenta dla wszystkich osób fizycznych w zamówieniach.
 2. Źródło zamówień baselinker – źródło zamówień w BaseLinker.
 3. Nazwa konta (Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 4. Dodaj- dodaje wybrane wartości pól Optima, Baselinker do tabeli przyporządkowania.
 5. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Ceny na pozycjach dokumentów w ERP Optima – funkcja umożliwia wskazanie źródła zamówień dla których nie będą narzucane ceny z BaseLinkera, tylko dodawane ceny ustalone w ERP Optima dla kontrahenta, na którego jest zamówienie. Ważne nie będą dodawane też usługi do zamówień ze wskazanych źródeł. Mechanizm służy do obsługi dropshippingu

 1. Źródło zamówień baselinker – źródło zamówień w BaseLinker.
 2. Nazwa konta (Id)- dodatkowy parametr rozróżniający kilka marketplace pochodzących z jednego źródła, np. kilka sklepów allegro, będą mieć to samo pochodzenie allegro, ale już innym numer Id.
 3. Dodaj- dodaje wybrane wartości pól Optima, BaseLinker do tabeli przyporządkowania.
 4. Usuń – usuwa zaznaczony element z tabeli przyporządkowania.

Ceny na pozycjach RO według statusu – Funkcja pozwala ustawić określone zamówienie w BaseLinker, który gdy otrzyma status wskazany w konfiguracji zostanie ściągnięte do Optima jako rezerwacja odbiorcy RO z narzuconą marżą na pozycjach dokumentu. Dodatkowo należy ustawić status po imporcie takiego zamówienia do Optima.

Ceny na pozycjach według kontrahentów – Można narzucić żeby ceny na wszystkich pozycjach zamówienia, były cenami z cennika domyślnego jaki jest ustalony na danym kontrahencie. Nie dodają się wtedy ceny z zamówienia BaseLinker. Można jeszcze ustawić dodatkową marżę na takich produktach.

Dodatkowa marża na pozycjach [%] – można dodać marże na wszystkich pozycjach zamówienia. Funkcja działa w standardowym mechanizmie dodawania pozycji jak i w przypadku funkcji Jeden kontrahent na wszystkie dokumenty.

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany rozwojem swojego biznesu? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować procesy w swojej firmie

Uruchom plan Diamond

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Premium

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Uruchom plan Standard

Uzupełnij poniższe dane i zamów wybrany przez siebie plan

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami? Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Umów się na konsultacje

Jesteś zainteresowany naszymi dodatkami?

Wypełnij formularz – odezwiemy się do Ciebie i pokażemy, w jaki sposób możesz zoptymalizować swój biznes

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.